Viện Trí tuệ Nhân tạo

     Viện Trí tuệ nhân tạo được thành lập theo quyết định số 162/QĐ-TCCB, ngày 18/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh: Institute for Artificial Intelligence (IAI). Viện Trí tuệ nhân tạo là đơn vị đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc Trường ĐHCN, hoạt động theo qui […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Khoa Công nghệ nông nghiệp

   Khoa Công nghệ nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.     Khoa Công nghệ nông nghiệp là đơn vị tổ chức đào tạo đại học và sau đại học nguồn nhân lực công nghệ chất lượng […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông

      Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, được thành lập ngày 02/12/2022 theo quyết định số 1204/QĐ-TCCB trên cơ sở Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông (thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHCN ngày 28/03/2018).       […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Đội ngũ cán bộ

     Trường Đại học Công nghệ hiện có 302 cán bộ trong đó có 228 giảng viên, nghiên cứu viên và 74 cán bộ hành chính, phục vụ. Nhà trường luôn tự hào có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trình độ cao có học vị tiến sĩ trở lên chiếm tỷ lệ […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

      Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

        Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025:          STT Họ và tên Chức vụ Đảng 1 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Phó Bí thư Đảng ủy 2 GS.TS. Chử Đức Trình Phó Bí thư Đảng ủy 3 TS. Nguyễn Anh Thái Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy […]

Chi tiết

Trung tâm Máy tính

1. Chức năng: tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường; triển khai công nghệ, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ thông tin dùng chung do Trung tâm phụ trách. 2. Nhiệm vụ       – Xây dựng và hoạch định […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết
Trang 1 của 3123