Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN), quản lý dự án đầu tư về khoa học – công nghệ và hoạt động hợp tác phát triển.

2. Nhiệm vụ

a. Quản lý hoạt động khoa học – công nghệ

        – Tổ chức xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch phát triển KHCN; sử dụng nguồn vốn ngân sách hoạt động KHCN; việc thực hiện các đề tài/nhiệm vụ khoa học trong và ngoài ĐHQGHN; quản lý và khai thác các sản phẩm KHCN, hoạt động sở hữu trí tuệ, sinh viên nghiên cứu khoa học, tài năng trẻ sáng tạo;

         – Quảng bá và xét chọn  các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học công nghệ các cấp; Thẩm định, in ấn và phát hành sách chuyên khảo và các ấn phẩm khoa học; hoạt động hội nghị/hội thảo khoa học, seminar, các chuyên san, tạp chí khoa học;

          – Đầu mối chuẩn bị cho các phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

b. Quản lý, thực hiện dự án

        – Xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cao tiềm lực KHCN; thực hiện và nghiệm thu các dự án đầu tư KHCN; khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị KHCN; Đầu mối tổ chức nghiệm thu tổng thể các dự án đầu tư KHCN.

c. Công tác hợp tác phát triển

        – Triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch hoạt động hợp tác trong nước và ngoài nước; quản lý các văn bản hợp tác trong và ngoài nước, đoàn ra và đoàn vào trong nước, quốc tế;

       – Các hoạt động hợp tác phát triển trong nghiên cứu và đào tạo, thúc đẩy chuyển giao các kết quả hoạt động KHCN; hoạt động của các văn phòng hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước;

         – Xây dựng, in ấn và phát hành tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh của trường bằng tiếng Anh.

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên Chức vụ

Email

1

PGS.TS Trần Xuân Tú

Trưởng phòng

tutx@vnu.edu.vn

2

ThS. Chu Thị Minh

Chuyên viên

minhct@vnu.edu.vn

3

ThS. Đỗ Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

nhungdo@vnu.edu.vn

4

CN. Nguyễn Quỳnh Giang

Chuyên viên

giangnguyen@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 205 – Nhà E3. Điện thoại: (024) 3754 9826

Bài viết liên quan