Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN), quản lý dự án đầu tư về khoa học – công nghệ và hoạt động hợp tác phát triển.

2. Nhiệm vụ

a. Quản lý hoạt động khoa học – công nghệ

        – Tổ chức xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch phát triển KHCN; sử dụng nguồn vốn ngân sách hoạt động KHCN; việc thực hiện các đề tài/nhiệm vụ khoa học trong và ngoài ĐHQGHN; quản lý đăng ký và khai thác các sản phẩm KHCN, sở hữu trí tuệ, sinh viên nghiên cứu khoa học, tài năng trẻ sáng tạo;

         – Tổ chức xét chọn  các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học công nghệ các cấp, quảng bá các công trình khoa học tiêu biểu; Tổ chức, theo dõi, giám sát và hỗ trợ hoạt động hội nghị/hội thảo khoa học, seminar, các chuyên san, tạp chí khoa học;

          – Tổ chức các phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

b. Quản lý, thực hiện dự án

        – Xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo và nâng cao tiềm lực KHCN; triển khai, theo dõi và giám sát việc xây dựng thuyết minh, tổ chức thực hiện và nghiệm thu các dự án đầu tư KHCN; quản lý, giám sát việc khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị KHCN; Đầu mối tổ chức nghiệm thu tổng thể các dự án đầu tư KHCN.

c. Công tác hợp tác phát triển

        – Tổ chức xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch hoạt động hợp tác trong nước và ngoài nước; quản lý các văn bản hợp tác trong và ngoài nước, đoàn ra và đoàn vào trong nước, quốc tế;

       – Tổ chức, quản lý các hoạt động hợp tác phát triển trong nghiên cứu và đào tạo, thúc đẩy chuyển giao các kết quả hoạt động KHCN;

         – Đầu mối quản lý, phụ trách, giám sát hoạt động của các văn phòng hợp tác quốc tế/hợp tác trong nước.

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn

Trưởng phòng

sonnh@vnu.edu.vn

2

TS. Nguyễn Ngọc An

Phó trưởng phòng

ngocan@vnu.edu.vn

3

ThS. Chu Thị Minh

Chuyên viên chính

minhct@vnu.edu.vn

4

ThS. Đỗ Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

nhungdo@vnu.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Quỳnh Giang

Chuyên viên

giangnguyen@vnu.edu.vn

6

CN. Đinh Thị Minh Huyền

Chuyên viên

huyendtm@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 201 – Nhà E3. Điện thoại: (024) 3754 9826

Bài viết liên quan