Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. Chức năng, nhiệm vụ: tư vấn cho Hiệu trưởng các việc sau

        – Thành lập, sáp nhập, chi, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;

        – Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên của Trường;

        – Kế hoạch phát triển đội ngũ;

       – Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ và tên Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Hiệu trưởng Trường ĐHCN Chủ tịch
2 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN Phó Chủ tịch
3 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Nguyên Phó Hiệu trưởng ĐHCN Phó Chủ tịch
4 PGS.TS. Trần Xuân Tú Trưởng phòng KHCN&HTPT, Trường ĐHCN Thư ký
5 GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh Nguyên Viện trưởng Viện Cơ học Ủy viên
6 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN Ủy viên
7 PGS.TS. Bùi Thế Duy Chánh Văn phòng, Bộ KHCN Ủy viên
8 TS. Đinh Triều Dương Chủ nhiệm Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Ủy viên
9 GS.TS. Nguyễn Năng Định Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN Ủy viên
10 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN Ủy viên
11 PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang Phó Trưởng ban KHCN, ĐHQGHN Ủy viên
12 GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Nguyên Hiệu trưởng, Trường ĐHCN Ủy viên
13 TS. Trần Ngọc Hưng Phó Tổng giám đốc Viện IMI Ủy viên
14 TS. Tô Văn Khánh Trưởng phòng TCCB, Trường ĐHCN Ủy viên
15 GS.TS. Nguyễn Quang Liêm Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu Ủy viên
16 PGS.TS. Đinh Văn Mạnh Viện trưởng Viện Cơ học,  kiêm Chủ nhiệm Khoa CHKT&TĐH, Trường ĐHCN Ủy viên
17 TS. Nguyễn Anh Thái Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHCN Ủy viên
18 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHCN Ủy viên
19 PGS.TS. Phạm Đức Thắng Chủ nhiệm Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN Ủy viên
20 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng Phó Chủ nhiệm Khoa CHKT&TĐH, Trường ĐHCN Ủy viên
21 PGS.TS. Trương Ninh Thuận Phó Viện trưởng Viện CNHKVT, Trường ĐHCN Ủy viên
22 PGS. TS. Hà Quang Thụy Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHCN Ủy viên
23 PGS.TS. Chử Đức Trình Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHCN Ủy viên
24 PGS.TS. Nguyễn Linh Trung Viện trưởng Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ Ủy viên
25 PGS.TS. Trần Quang Vinh Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHCN Ủy viên
26 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Chủ nhiệm Khoa CNTT, Trường ĐHCN Ủy viên

Bài viết liên quan