Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. Chức năng, nhiệm vụ: tư vấn cho Hiệu trưởng các việc sau

        – Thành lập, sáp nhập, chi, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;

        – Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên của Trường;

        – Kế hoạch phát triển đội ngũ;

       – Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ và tên Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý  Chủ tịch
2 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành CNTT  Phó Chủ tịch
3 GS.TS. Chử Đức Trình Hiệu Trưởng Trường ĐHCN  Phó Chủ tịch
4 PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn Trưởng phòng KHCN&HTPT, Trường ĐHCN Thư ký
5 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHCN Thư ký
6 GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học Thành viên
7 TS. Đinh Triều Dương Chủ nhiệm Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Thành viên
8 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ nhiệm Bộ môn CN Xây dựng – Giao thông, Trường ĐHCN Thành viên
9 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN Thành viên
10 GS.TS. Lê Huy Hàm Chủ nhiệm khoa CNNN, Trường ĐHCN Thành viên
11 TS. Trần Ngọc Hưng Phó Tổng giám đốc Viện IMI Thành viên
12 GS.TS. Nguyễn Quang Liêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý Thành viên
13 PGS.TS. Đinh Văn Mạnh Viện trưởng Viện Cơ học,  Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Thành viên
14 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Phó Giám đốc ĐHQGHN Thành viên
15 TS. Nguyễn Anh Thái Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN Thành viên
16 TS. Bùi Ngọc Thăng Trưởng phòng TCCB, Trường ĐHCN Thành viên
17 PGS.TS. Phạm Đức Thắng Giảng viên, Trường Đại Học Phenikaa Thành viên
18 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng Chủ nhiệm Khoa CHKT&TĐH, Trường ĐHCN Thành viên
19 PGS.TS. Trương Ninh Thuận Phó Viện trưởng Viện CNHKVT, Trường ĐHCN Thành viên
20 PGS.TS. Vũ Văn Tích Trưởng Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN Thành viên
21 PGS.TS. Trần Xuân Tú Viện trưởng Viện CNTTT, ĐHQGHN Thành viên
22 PGS.TS. Nguyễn Linh Trung Viện trưởng Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ Thành viên
23 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Chủ nhiệm Khoa CNTT, Trường ĐHCN Thành viên

Bài viết liên quan