Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. Chức năng, nhiệm vụ: tư vấn cho Hiệu trưởng các việc sau

        – Thành lập, sáp nhập, chi, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;

        – Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên của Trường;

        – Kế hoạch phát triển đội ngũ;

       – Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ và tên Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý  Chủ tịch
2 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành CNTT  Phó Chủ tịch
3 GS.TS. Chử Đức Trình Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHCN  Phó Chủ tịch
4 PGS.TS. Trần Xuân Tú Trưởng phòng KHCN&HTPT, Trường ĐHCN  Thư ký
5 GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học  Ủy viên
6 TS. Đinh Triều Dương Chủ nhiệm Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN  Ủy viên
7 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học; Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN  Ủy viên
8 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Hiệu trưởng Trường ĐHCN  Ủy viên
9 GS.TS. Lê Huy Hàm Chủ nhiệm khoa CNNN, Trường ĐHCN  Ủy viên
10 GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Nguyên Hiệu trưởng, Trường ĐHCN  Ủy viên
11 TS. Trần Ngọc Hưng Phó Tổng giám đốc Viện IMI  Ủy viên
12 TS. Tô Văn Khánh Trưởng phòng TCCB, Trường ĐHCN  Ủy viên
13 GS.TS. Nguyễn Quang Liêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý  Ủy viên
14 PGS.TS. Đinh Văn Mạnh Viện trưởng Viện Cơ học,  kiêm Chủ nhiệm Khoa CHKT&TĐH, Trường ĐHCN  Ủy viên
15 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Phó Giám đốc ĐHQGHN  Ủy viên
16 TS. Nguyễn Anh Thái Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN  Ủy viên
17 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHCN  Ủy viên
18 PGS.TS. Phạm Đức Thắng Chủ nhiệm Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN  Ủy viên
19 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng Phó Chủ nhiệm Khoa CHKT&TĐH, Trường ĐHCN  Ủy viên
20 PGS.TS. Trương Ninh Thuận Phó Viện trưởng Viện CNHKVT, Trường ĐHCN  Ủy viên
21 PGS.TS. Vũ Văn Tích Trưởng Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN  Ủy viên
22 PGS.TS. Nguyễn Linh Trung Viện trưởng Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ  Ủy viên
23 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Chủ nhiệm Khoa CNTT, Trường ĐHCN  Ủy viên

Bài viết liên quan