Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020:         

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

Bí thư Đảng ủy

2

PGS.TS. Chử Đức Trình

Phó Bí thư

3

ThS. Phạm Duy Hưng

Ủy viên Thường vụ

4

PGS.TS. Đặng Thế Ba

Đảng ủy viên

5

TS. Đinh Triều Dương

Đảng ủy viên

6

TS. Nguyễn Anh Thái

Đảng ủy viên

7

PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Đảng ủy viên

8

ThS. Lê Thị Phương Thoa

Đảng ủy viên

9

PGS.TS. Trương Ninh Thuận

Đảng ủy viên

Bài viết liên quan