Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025:         

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

2

GS.TS. Chử Đức Trình

Phó Bí thư Đảng ủy

3

TS. Nguyễn Anh Thái

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

4

TS. Đinh Triều Dương

Đảng ủy viên

5

PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng

Đảng ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng

Đảng ủy viên

7

ThS. Lê Thị Phương Thoa

Đảng ủy viên

8

PGS.TS. Nguyễn Phương Thái

Đảng ủy viên

Bài viết liên quan