Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020:         

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

Bí thư Đảng ủy

2

ThS. Phạm Duy Hưng

Ủy viên Thường vụ

3

PGS.TS. Đặng Thế Ba

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Anh Thái

Ủy viên

5

PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Ủy viên

6

ThS. Lê Thị Phương Thoa

Ủy viên

7

PGS.TS. Trương Ninh Thuận

Ủy viên

8

PGS.TS. Chử Đức Trình

Ủy viên

Bài viết liên quan