Phòng Kế hoạch Tài chính

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính

2. Nhiệm vụ

a. Lập kế hoạch tài chính

 – Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm; chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm.

        – Xây dựng phương án phân bổ ngân sách theo nhiệm vụ và cho từng đơn vị; Chuẩn bị phương án giao nhiệm vụ cho các đơn vị và giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tài chính hằng năm; Phân nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm tài chính.

       – Đôn đốc và giám sát thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị. Báo cáo cấp trên việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ theo quy định.

b. Quản lý tài chính

– Quản lý và sử dụng thống nhất mọi nguồn lực tài chính của Trường.

– Tổng hợp tình hình thu, chi hằng năm; kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng.

      – Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và bộ máy kế toán theo quy định của chế độ kế toán hiện hành; Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước và của Trường về quản lý tài chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

c. Quản lý nguồn thu

       – Quản lý các nguồn kinh phí NSNN cấp theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Tổ chức thu và quản lý nguồn thu học phí của người học theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức thu và quản lý các loại phí sự nghiệp và dịch vụ theo đề xuất của các đơn vị trong Trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, quản lý kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, kinh phí tài trợ, hợp tác theo quy định. 

       – Theo dõi doanh thu các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, dịch vụ và các khoản thu khác theo quy định và có trách nhiệm tham gia xây dựng các loại hợp đồng để tham mưu Hiệu trưởng các điều khoản liên quan đến tài chính.

       – Quản lý tập trung mọi nguồn thu tại các đơn vị về phòng Kế hoạch – Tài chính (trừ đơn vị có con dấu, tài khoản riêng và hạch toán độc lập); Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Trường của các đơn vị trong và ngoài Trường.

d. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí

      – Đảm bảo công tác giải ngân kinh phí cho các đơn vị và cá nhân kịp thời, thuận tiện. 

      – Hướng dẫn các đơn vị trong Trường triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ và thực hiện công tác tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí, chi tiết: Chi nhiệm vụ thường xuyên (chế độ cho cán bộ, sinh viên, nội bộ trong ĐHQGHN, các cơ quan quản lý bên ngoài, hoạt động hành chính, chuyên môn, kinh phí dự án tài trợ, hợp tác, sửa chữa và mua sắm tài sản thường xuyên, hoạt động dịch vụ). chi nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, mua sắm sửa chữa lớn tài sản, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nhiệm vụ đột xuất, tham mưu tư vấn, kiểm tra, thanh toán kinh phí thực hiện các dự án).

e. Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính

       – Thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác tài chính, theo quy định hiện hành của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường; Định kỳ hằng năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tình hình tăng giảm, khấu hao tài sản cố định, báo cáo thuế… theo quy định của Bộ Tài chính trình Hiệu trưởng và báo cáo ĐHQGHN; Tổng hợp số liệu tài chính của các đơn vị trực thuộc trường (có con dấu, tài khoản riêng) vào báo cáo quyết toán tài chính chung của trường.

      – Phối hợp với các đơn vị lập bảng biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc.

d. Công tác thực hiện các nghĩa vụ thuế

      – Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thu.

     – Thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ; thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế thu nhập cá nhân vãng lai của hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn và thu lao khác. Chủ trì, phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Trường thông tin đầy đủ, kịp thời, tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN đối với các hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng dịch vụ của các đơn vị và cá nhân thuộc Trường. 

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên Chức vụ

Email

1

ThS. Phạm Thị Thu Lan

Kế toán trưởng

 phamthithulan@vnu.edu.vn

2

ThS. Trần Thị Thu Hà

Kế toán viên

hattt@vnu.edu.vn

3

CN. Lê Thị Huyền

Kế toán viên

huyenle@vnu.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Huy Cảnh

Kế toán viên

canhnh@vnu.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Trung Cương

Chuyên viên chính

cuongnt1976@vnu.edu.vn

7

CN. Lê Thanh Trà Kế toán viên tralt@vnu.edu.vn

 8

 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh  Kế toán viên  quynhnt@vnu.edu.vn
 9  CN. Vũ Diệu Linh  Kế toán viên linhdv@vnu.edu.vn 


4. Địa chỉ liên hệ: 
Phòng 101 – Nhà E3. Điện thoại: (024) 37547063, (024) 37549401

Bài viết liên quan