Phòng Kế hoạch Tài chính

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính

2. Nhiệm vụ

a. Lập kế hoạch tài chính

 – Đầu mối dựng kế hoạch phát triển; kế hoạch ngân sách hằng năm; chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm.

        – Xây dựng phương án phân bổ ngân sách theo nhiệm vụ và cho từng đơn vị; Chuẩn bị phương án giao nhiệm vụ cho các đơn vị và giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tài chính hằng năm; Phân nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm tài chính.

       – Đôn đốc và giám sát thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị. Báo cáo cấp trên việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ theo quy định.

b. Quản lý tài chính

– Quản lý và sử dụng thống nhất ngân sách của Trường.

      – Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và bộ máy kế toán theo quy định của chế độ kế toán hiện hành; Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước và của Trường về quản lý tài chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

c. Quản lý nguồn thu

       – Quản lý các nguồn kinh phí NSNN cấp theo Luật Ngân sách Nhà nước, nguồn thu học phí của người học, các loại phí sự nghiệp và dịch vụ theo đề xuất của các đơn vị trong trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

       – Theo dõi doanh thu các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định và có trách nhiệm tham gia xây dựng các loại hợp đồng để tham mưu Hiệu trưởng các điều khoản liên quan đến tài chính được quy định trong các loại hợp đồng.

       – Quản lý tập trung mọi nguồn thu tại các đơn vị về phòng Kế hoạch – Tài chính (trừ đơn vị có con dấu, tài khoản riêng); Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Trường của các đơn vị trong và ngoài Trường.

d. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí

      – Nguồn kinh phí chi thường xuyên, gồm: chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chi cho các hoạt động dịch vụ (các chế độ cho cán bộ, sinh viên, các khoản chi nội bộ trong ĐHQGHN, các cơ quan quản lý bên ngoài, các hoạt động hành chính,  các hoạt động chuyên môn, chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và mua sắm tài sản và hoạt động dịch vụ khác).

       – Nguồn kinh phí không thường xuyên: kinh phí Nghiên cứu khoa học, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nhiệm vụ đột xuất. Tham mưu tư vấn, kiểm tra, thanh toán kinh phí thực hiện các dự án.

e. Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính

       – Thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác tài chính, theo quy định hiện hành của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường; Định kỳ hằng năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tình hình tăng giảm, khấu hao tài sản cố định, báo cáo thuế… theo quy định của Bộ Tài chính trình Hiệu trưởng và báo cáo ĐHQGHN; Tổng hợp số liệu tài chính của các đơn vị trực thuộc trường (có con dấu, tài khoản riêng) vào báo cáo quyết toán tài chính chung của trường.

      – Phối hợp với các đơn vị lập bảng biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc.

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên Chức vụ

Email

1

TS. Trần Mậu Danh

Trưởng phòng

danhtm@vnu.edu.vn

2

ThS. Phạm Thị Thu Lan

Kế toán trưởng

 phamthithulan@vnu.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Thu Hà

Kế toán viên

hattt@vnu.edu.vn

4

CN. Lê Thị Huyền

Kế toán viên

huyenle@vnu.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Huy Cảnh

Kế toán viên

canhnh@vnu.edu.vn

6

CN. Lê Thanh Trà Kế toán viên tralt@vnu.edu.vn

 7

 CN. Nguyễn Thị Quỳnh  Kế toán viên  quynhnt@vnu.edu.vn
 8  CN. Vũ Diệu Linh  Kế toán viên linhdv@vnu.edu.vn 


4. Địa chỉ liên hệ: 
Phòng 101 – Nhà E3. Điện thoại: (024) 37547063

Bài viết liên quan