CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2035

1. BỐI CẢNH

        Toàn cầu hóa là một tất yếu phát triển của thế giới hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hơn lúc nào hết, vai trò sáng tạo, dẫn dắt và truyền bá của giáo dục đại học được đề cao nhằm tạo ra sản phẩm nhân lực cũng như các thành tựu khoa học vượt trội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức. Nhiều đại học hàng đầu trên thế giới, với thế mạnh vốn có về thương hiệu, tài chính, hệ thống quản trị hiệu quả, cùng với sự ủng hộ của chính phủ đã vươn lên trở thành trung tâm học thuật và sáng tạo của thế giới.

        Sau 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ của nước ta đã có những thay đổi vượt bậc. Đây là những tiền đề quan trọng cho Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghệ trong giai đoạn 2015 – 2025 và tầm nhìn tới năm 2035 với mục tiêu là Trường Đại học Công nghệ sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong cả nước trên cả ba tiêu chí: tiên phong, sáng tạo và dẫn dắt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và khoa học công nghệ tiên tiến.

2. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

2.1 Sứ mạng

      Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

2.2 Tầm nhìn 2035

       Trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

2.3 Giá trị cốt lõi và Khẩu hiệu hành động

– Giá trị cốt lõi: Đổi mới sáng tạo, Hợp tác, Chất lượng cao, Nhân văn

         Đ – Đổi mới sáng tạo (ĐMST): vừa là phương thức, mục tiêu, động lực và tư duy phát triển của Trường Đại học Công nghệ. Văn hoá ĐMST định hướng mô hình tăng trưởng và xác định chất lượng của Nhà trường.

        H – Hợp tác: Hợp tác Trường – Viện – Doanh nghiệp, giá trị của Trường trong thời kỳ đầu sẽ được phát triển toàn diện với các bên liên quan trong hệ sinh thái đại học ĐMST, là cơ chế thúc đẩy ĐMST.

      C – Chất lượng cao: là chất lượng của đại học định hướng nghiên cứu và ĐMST. Trường Đại học Công nghệ không chỉ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có năng lực sáng tạo, tri thức và tài sản trí tuệ mà còn cả thế hệ khởi nghiệp mới.

       N – Nhân văn: là truyền thống, giá trị và sức mạnh của Nhà trường; nền tảng của môi trường thúc đẩy sáng tạo; niềm tin kết nối và gia tăng các nguồn lực hữu hình và vô hình.

– Khẩu hiệu hành động tiếng Việt: “Sáng tạo, Tiên phong, Chất lượng cao”.

– Khẩu hiệu hành động tiếng Anh: “Creative Thinking for the Future”.

3. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 Triết lý giáo dục: Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ

        Mục tiêu giáo dục của đại học định hướng nghiên cứu không chỉ để tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến mà còn nâng cao năng lực sáng tạo tri thức và công nghệ mới, định hướng áp dụng công nghệ vị nhân sinh và phát triển bền vững; góp phần hình thành thế hệ công dân mới có năng lực và trách nhiệm phụng sự xã hội.

  4. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

       4.1 Phát triển phù hợp với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ của đất nước, Chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

        4.2. Trở thành một trung tâm quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trên các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến của cá nhân và khu vực. 

        4.3. Nghiên cứu và phát triển các công nghệ cao, công nghệ liên ngành, các sản phẩm ứng dụng dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ tiên tiến của thế giới.

        4.4. Hướng đến phát triển giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học vị nhân sinh, là nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao và tri thức khoa học công nghệ quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước.

5. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

5.1 Mục tiêu chung

       Trở thành trường đại học nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và ứng dụng công nghệ hàng đầu của Việt Nam, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến của Châu Á, trong đó có một số lĩnh vực, ngành và chuyên ngành đạt chuẩn mực trình độ quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

 5.2 Mục tiêu cụ thể

       5.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội tri thức của đất nước

       5.2.2 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước

 5.2.3 Phát triển môi trường đại học chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại

6. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

6.1 Đào tạo

       – Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chặt nội dung đào tạo với nhu cầu xã hội, đảm bảo khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

      – Phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường một cách linh hoạt, phù hợp với quy hoạch đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và xu hướng phát triển của xã hội trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chú trọng đào tạo tài năng, chất lượng cao.

      – Đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo hướng xã hội hóa nhằm một mặt đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, mặt khác khai thác một cách hiệu quả tiềm năng phát triển của Trường (đào tạo liên kết quốc tế, đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo đặt hàng của nhà tuyển dụng…).

6.2 Khoa học và công nghệ

      – Quy hoạch hệ thống các phòng thí nghiệm và đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm.

     – Tập trung phát triển một số sản phẩm khoa học có tầm ảnh hưởng cao (sản phẩm quốc gia) nhằm khẳng định vị thế và tạo đà phát triển.

     – Xúc tiến thành lập phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế nhằm gia tăng tiềm lực khoa học công nghệ và nhanh chóng tiếp cận trình độ quốc tế.

     – Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, phối hợp phát triển sản phẩm ứng dụng, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của cán bộ và sinh viên; thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ (phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích).

6.3 Tổ chức, đội ngũ và quản trị đại học

       – Triển khai đồng bộ hệ thống quản trị đại học nhằm phát triển Trường Đại học Công nghệ theo mô hình đại học số hóa hiện đại.

     – Phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ cao và chuyên nghiệp, phù hợp với quy mô đào tạo và nghiên cứu của Trường.

       – Từng bước triển khai mô hình tự chủ đại học phù hợp với mô hình, điều kiện và lộ trình của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.4 Hội nhập quốc tế

      – Nâng cao mức độ quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình đào tạo chất lượng cao; thu hút sinh viên quốc tế tới học tập, nghiên cứu tại Trường.

      – Tăng cường kết nối với các hoạt động khoa học và công nghệ quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài đến thỉnh giảng và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm phối hợp với nước ngoài nhằm gia tăng tiềm lực khoa học và công nghệ của Trường.

7.CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

 7.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao

 7.2 Gia tăng, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

 7.3 Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác phát triển

 7.4 Đổi mới quản trị đại học

        7.5 Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, nhanh chóng xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc.

Theo Quyết định 777/QĐ-KHCN&HTPT ngày 31 tháng 07 năm 2019 và Nghị quyết 972/NQ-HĐT ngày 04/11/2022