Phòng Thanh tra & Pháp chế

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường. 2. Nhiệm vụ a. Công tác thanh tra         – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo chỉ đạo của […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN), quản lý dự án đầu tư về khoa học – công nghệ và hoạt động hợp tác phát triển. 2. Nhiệm vụ a. Quản lý hoạt động khoa học – công nghệ […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Phòng Kế hoạch Tài chính

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính 2. Nhiệm vụ a. Lập kế hoạch tài chính  – Đầu mối dựng kế hoạch phát triển; kế hoạch ngân sách hằng năm; chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm.       […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Phòng Công tác Sinh viên

       1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là công tác sinh viên). 2. Nhiệm vụ a. Công tác chính trị, tư tưởng sinh viên       – Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. Chức năng, nhiệm vụ: tư vấn cho Hiệu trưởng các việc sau         – Thành lập, sáp nhập, chi, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;         – Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Phòng Hành chính – Quản trị

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, thiết bị và an ninh trật tự của Trường. 2. Nhiệm vụ a) Quản lý công tác hành chính-tổng hợp:       – Công tác văn thư, lưu trữ: quản lý […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Khoa Điện tử viễn thông

        Khoa Điện tử viễn thông (ĐTVT) được thành lập ngày 3/01/1996 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) và được tái thành lập ngày 9/9/2004 tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN). Trải qua quá trình phát triển từ khoa Công nghệ Điện tử – Viễn thông thuộc Trường […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết
Th8
11

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

         Phòng thí nghiệm Trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SIS) là phòng thí nghiệm mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được hình thành từ tháng 8/2006. Phòng thí nghiệm SIS được xây dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt động […]

Bởi admin | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết
Trang 2 của 212