Danh sách chưa nộp học phí học kỳ I, năm học 2019-2020

    Tính đến ngày 18/12/2019, vẫn còn những danh sách sinh viên/HVCH/NCS (gọi chung là người học) có tên trong danh sách sau chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí. Đề nghị các người học có tên trong danh sách, sớm hoàn thành việc nộp học phí, nếu trước khi thi vẫn chưa nộp học phí thì sẽ bị cấm thi ở tất cả các học phần trong HKI năm học 2019-2020.

    DS nợ HP K1-19-20 đến 18.12.19_HVCH

    DS nợ HP K1-19-20 đến 18.12.19_NCS

    DS nợ HP K1-19-20 đến 18.12.19_SV hệ chuẩn

    DS nợ HP K1-19-20 đến 18.12.19_SV TT23

    Hình thức: nộp bằng tiền mặt tại bộ phận thu học phí của nhà trường (P.101B nhà E3).

    Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan