Th3
07

Một số văn bản, biểu mẫu

Nhà trường cung cấp một số văn bản, biểu mẫu dành cho người học: 1. Giấy chứng nhận là học viên cao học, nghiên cứu sinh 2. Đơn xin đổi chuyên ngành đào tạo 3. Đơn xin hoãn thi 4. Đơn xin tiếp tục học tập 5. Đơn xin xem lại bài thi       6. Học viên làm […]

Chi tiết
Th6
03

Một số biểu mẫu phục vụ việc bảo vệ luận văn của học viên

Nhà Trường cung cấp một số biểu mẫu trong hồ sơ bảo vệ luận văn của học viên: 1. Đơn xin bảo vệ luận văn 2. Gợi ý viết nhận xét phản biện luận văn 3. Lý lịch khoa học 4. Mẫu thông tin luận văn luận án 5. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn 6. Xác nhận sửa […]

Chi tiết