Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược

2. Các quy định, hướng dẫn về quản lý đề tài

3. Các quy định, hướng dẫn về hỗ trợ phát triển nghiên cứu và công bố

4. Các quy định, hướng dẫn về tài sản trí tuệ

5. Các quy định, hướng dẫn về triển khai hợp tác, tổ chức hội nghị hội thảo

6. Các quy định, hướng dẫn khác về KHCN&HTPT

Bài viết liên quan