Th1
04

Danh mục nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học các năm

Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

Chi tiết
Th11
05

Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược 2022 – Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 2021 – Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 2021 – Hướng dẫn […]

Chi tiết