Th11
30

Thống kê sách chuyên khảo đã xuất bản

  STT Tên sách chuyên khảo Tác giả Số ISBN Năm 1 Neuromorphic Computing Principles and Organization Abderazek Ben Abdallah, Nam Khanh Dang To be published Springer International Publishing 2022 2 Spatial Data Infrastructure Quang Hung Bui, Quang Thang Luu, Duc Van Ha, Tuan Dung Pham, Sanya Praseuth, Dominique Laffly 2021 3 Big Data Analytics […]

Chi tiết
Th11
05

Tổng hợp công bố các năm

Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018

Bởi admin uet MR | Công trình khoa học
Chi tiết