Th11
05

Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà […]

Chi tiết