Th11
05

Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược 2022 – Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 2021 – Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 2021 – Hướng dẫn […]

Chi tiết