Thông kê công bố khoa học các năm

Số lượng bài báo được công bố năm 2022 của các đơn vị (đến 09/09/2022))

  • Số bài báo ISI/Scopus
  • Số bài báo khác
  • Xem chi tiết năm 2022
  • Xem chi tiết năm 2021
  • Xem chi tiết năm 2020
  • Xem chi tiết năm 2019
  • Xem chi tiết năm 2018
  • Xem chi tiết năm 2017
  • Xem chi tiết năm 2016

Bài viết liên quan