Thống kê sách chuyên khảo đã xuất bản

 

STT Tên sách chuyên khảo Tác giả Số ISBN Năm
1 Neuromorphic Computing Principles and Organization Abderazek Ben Abdallah, Nam Khanh Dang To be published
Springer International Publishing
2022
2 Spatial Data Infrastructure Quang Hung Bui, Quang Thang Luu, Duc Van Ha, Tuan Dung Pham, Sanya Praseuth, Dominique Laffly 2021
3 Big Data Analytics and Machine Learning for Industry 4.0: An Overview Le, Nguyen Tuan Thanh and Pham, Manh Linh 2021
4 Vibration and Nonlinear dynamic response of Auxetic plates and shells GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức   2021
5 Mạng trên chip PGS. TS. Trần Xuân Tú NXB ĐHQGHN
ISBN: 978-604-9947-49-0
2020
6 Các phương pháp phân tích dữ liệu sinh học có kích thước lớn PGS. TS. Lê Sỹ Vinh NXB ĐHQGHN
ISBN: 978-604-9892-12-7
2019
7 Tối ưu hóa tập lệnh trong thiết kế ASIP PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình NXB ĐHQGHN
ISBN: 978-604-62-8809-1
2018
8 Polymer dẫn và di ốt phát quang hữu cơ GS. TS. Nguyễn Năng Định NXB ĐHQGHN
ISBN: 978-604-62-6503-0
2017
9 A Guidebook to principles of emerging Information and Communication Technologies TS. Đặng Minh Quý
TS. Lê Vũ Hà
NXB ĐHQGHN
ISBN: 978-604-62-2132-6
2016

Bài viết liên quan