Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ II năm học 2018-2019

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ II năm học 2018-2019”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:

1. Học kỳ II bắt đầu: từ ngày 11/02/2019 ÷ 02/06/2019.

2. Thời gian thi: từ ngày 03/06/2019 ÷ 16/06/2019.

3. Thời gian đăng ký môn học: từ 8h00,Thứ hai 21/01/2019 ÷ 27/01/2019.

      4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học: từ ngày 11/02/2019 ÷ 17/02/2019. Học viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo, phòng 106 nhà E3.

      5. Khi thực hiện nếu giảng viên có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với chuyên viên Lê Ngọc Thạch, Phòng Đào tạo (024.37547810, * Thachln@vnu.edu.vn).

Trân trọng thông báo!

 

Bài viết liên quan