Tóm tắt luận án TS của NCS Lê Khắc Quynh

     Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cảm biến micrô-nanô dựa trên vật liệu từ giảo và từ – điện trở.

Họ và tên:   Lê Khắc Quynh                                            Giới tính: Nam

Ngày sinh:  01/12/1982                                                    Nơi sinh:  Thái Bình

            Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Chuyên ngành đào tạo: Vật liệu và linh kiện nano

Mã số: 944012801.QTD                                                 

      Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cảm biến micrô-nanô dựa trên vật liệu từ giảo và từ – điện trở.

       Cán bộ hướng dẫn:    PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang, Trường Đại học Công nghệ

                                          TS. Trần Mậu Danh, Trường Đại học Công nghệ

Tóm tắt LATS NCS Lê Khắc Quynh

Bài viết liên quan