Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Chu Thị Minh Huệ

    Tên đề tài luận án:   Kiểm thử dựa trên mô hình với cách tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền

    Họ và tên:   Chu Thị Minh Huệ                                       Giới tính: Nữ

    Ngày sinh:  14/11/1982                                                    Nơi sinh:  Hưng Yên

    Quyết định công nhận NCS số 1118/QĐ-CTSV ngày 24/12/2012  của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Chuyên ngành đào tạo:       Kỹ thuật phần mềm             

    Mã số: 9480103.01

    Tên đề tài luận án:   Kiểm thử dựa trên mô hình với cách tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền

    Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Trường Đại học Công nghệ

    Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Đặng Đức Hạnh, Trường Đại học Công nghệ

    Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Chu Thị Minh Huệ

 

Bài viết liên quan