Thông tin luận án của NCS Lê Văn Thanh Vũ

Tên đề tài luận án: Truyền thông trên chip có khả năng tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Văn Thanh Vũ                2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 20/05/1977                                                   4. Nơi sinh: Phú Cát, Huế, TT-Huế.

       5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

       6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Bổ sung và thay đổi cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Xuân Tú, cán bộ hướng dẫn chính từ 16/10/2012 (QĐ số 822/QĐ-ĐT của Hiệu trưởng, Trường ĐH Công nghệ)

7. Tên đề tài luận án: Giải pháp mạng trên chip tái cấu hình cho các hệ thống phức hợp.

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử                                               9. Mã số: 62 52 02 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Xuân Tú

                                                      PGS.TS Ngô Diên Tập

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông tin luận án TS của Lê Văn Thanh Vũ

Bài viết liên quan