Thông báo đăng ký bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2016

Theo kế hoạch học tập của Nhà trường, Khoa CNTT tổ chức đợt bảo vệ KLTN dự kiến từ 12/12-16/12/2016. Đề nghị sinh viên chú ý như sau:
1. Đến ngày 20/07/2016 điểm trung bình chung tích lũy đạt  từ 2.0 và STCTL >= 96, sinh viên có mong muốn bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp vào thời gian trên làm đơn (theo mẫu) và nộp về Văn phòng Khoa (P311 – Nhà E3) chậm nhất ngày 02/08/2016.
2. Đối với sinh viên đã có quyết định giao đề tài nhưng chưa hoàn thành, nếu muốn tiếp tục làm Khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ vào thời gian trên đề nghị làm lại đơn đăng ký và nộp về Văn phòng Khoa chậm nhất ngày 02/08/2016.

Bài viết liên quan