Kế hoạch triển khai công tác tổ chức đăng ký học học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường kế hoạch triển khai công tác tổ chức đăng ký học, học kỳ I năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
1.  TKB dự kiến: P.ĐT thông báo ngày 12/08/2016.
2.  TKB chính thức: P.ĐT thông báo trước ngày 22/08/2016.
3.  Về đăng ký học:
3.1. Đối với Khóa QH-2016-I/CQ: SV học theo TKB đã được P.ĐT xếp cố định.
3.2. Đối với Khóa QH-2015-I/CQ, QH-2014-I/CQ: P.ĐT đăng ký học sẵn cho từng SV (lớp khóa học) theo một lịch trình học tập thông thường. SV kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo.
3.3. Đối với Khóa QH-2013, QH-2012-I/CQ/H, SV tự đăng ký học trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo.
3.4. Thời gian mở cổng đăng ký học trực tuyến cho SV xem/đăng ký học/điều chỉnh lớp học phần từ ngày 23/08/2016 ÷ 25/08/2016 tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/.
4. Kết quả đăng ký học: P.ĐT thông báo ngày 26/08/2016 tại địa chỉhttps://www.uet.vnu.edu.vn/taxonomy/term/53.
5. Từ ngày 29/8/2016, SV đi học theo kết quả đăng ký học đã được P.ĐT thông báo, nếu có phát sinh gì SV nộp đơn điều chỉnh đăng ký học tại P.ĐT (P.105-E3) trong hai tuần đầu học kỳ để được xem xét giải quyết./.
  Trân trọng thông báo!
2 0

Bài viết liên quan