Thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018

      Trường Đại học Công nghệ ban hành các Quyết định số 972/QĐ-CTSV, 973/QĐ-CTSV, 974/QĐ-CTSV, 975/QĐ-CTSV và 976/QĐ-CTSV ngày 13/10/2017 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện tử viễn thông, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tư động hóa, Khoa Vật lỹ kỹ thuật và Công nghệ nano, Khoá QH-2016-I/CQ chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

        * Lưu ý: Các sinh viên có tên trong các Quyết định được cấp học bổng sẽ nhận tiền học bổng qua tài khoản BIDV mà Nhà trường mở cho sinh viên từ đầu khoá học

        1. Cấp học bổng khuyến khích học tập 05 tháng học kỳ I năm học 2017-2018 (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) cho 70 sinh viên (DS SV Khoa CNTT) Khoa Công nghệ Thông tin thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây:

           – Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016-2017 đạt loại Khá trở lên đối với sinh viên chương trình chuẩn; Kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao/Nhiệm vụ chiến lược,

   – Không có học phần nào bị điểm dưới B,

          – Hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ (đối với sinh viên lớp QH-2013-I/CQ-N), ít nhất 14 tín chỉ đối với các lớp còn lại,

         – Số sinh viên được nhận học bổng dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2016-2017 theo ngành học, khóa học.

   – Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo Mức học bổng/sinh viên/1 tháng
Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá
Chuẩn 930.000đ 860.000đ 790.000đ
Chất lượng cao/Đạt trình độ quốc tế 1.170.000đ 1.100.000đ

         2. Cấp học bổng khuyến khích học tập 5 tháng học kỳ I năm học 2017-2018 (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) cho 18 sinh viên (DS DV KĐTVT) Khoa Điện tử viễn thông thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây:

         – Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016-2017 đạt loại Khá trở lên đối với sinh viên chương trình chuẩn; Kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên đối với sinh viên chương trình Nhiệm vụ chiến lược,

 – Không có học phần nào bị điểm dưới B,

 – Hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ,

       – Số sinh viên được nhận học bổng dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2016-2017 theo ngành học, khóa học.

– Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo Mức học bổng/sinh viên/1 tháng
Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá
Chuẩn 930.000đ 860.000đ 790.000đ
Chất lượng cao/Đạt trình độ quốc tế 1.170.000đ 1.100.000đ

     3. Cấp học bổng khuyến khích học tập 5 tháng học kỳ I năm học 2017-2018 (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) cho 38 sinh viên (DS DV KCHKT&TĐH) Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây:

– Kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ II, năm học 2016-2017 đạt từ loại Khá trở lên,

– Không có học phần nào bị điểm dưới B,

       – Hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ (đối với lớp QH-2013-I/CQ-H), ít nhất 13 tín chỉ (đối với lớp QH-2014-I/CQ-M) và 14 tín chỉ đối với các lớp còn lại,

      – Số sinh viên được nhận học bổng dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2016-2017 theo ngành học và khóa học.

– Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo Mức học bổng/sinh viên/1 tháng
Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá
Chuẩn 930.000đ 860.000đ 790.000đ

     4.  Cấp học bổng khuyến khích học tập 5 tháng học kỳ I năm học 2017-2018 (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) cho 11 sinh viên (DS DS K.VLKT&CNNN) Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nanô thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây:

– Kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ II, năm học 2016-2017 đạt từ loại Khá trở lên,

– Không có học phần nào bị điểm dưới B,

– Hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ trong học kỳ.

      – Số sinh viên được nhận học bổng dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2016-2017 theo ngành học, khóa học.

– Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo Mức học bổng/sinh viên/1 tháng
Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá
Chuẩn 930.000đ 860.000đ 790.000đ

     5.  Cấp học bổng khuyến khích học tập 5 tháng học kỳ I năm học 2017-2018 (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2017) cho 10 sinh viên (DS SV chất lượng cao) Khoá QH-2016-I/CQ chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây:

– Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016-2017 đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên,

– Không có học phần nào bị điểm dưới B,

– Hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ,

– Kinh phí dùng để cấp học bổng là 150.000.000đ được phân chia theo ngành học.

– Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo Mức học bổng/sinh viên/1 tháng
Loại Xuất sắc Loại Khá
Chất lượng cao  theo thông tư 23/2014/BGDĐT 3.000.000đ 1.500.000đ

Bài viết liên quan