Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2018-2019 (đợt 2)

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2018-2019” (đợt 2). Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:

     1. Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày ngày 12/11/2018 ÷ 20/01/2019.

     2. Thời gian thi từ ngày 21/01/2019 ÷ 27/01/2019.

     3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 01/11/2018 ÷ 07/11/2018.

     4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học: từ ngày 08/11/2018 ÷ 20/11/2018. Học viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo, phòng 105 nhà E3.

     5. Khi thực hiện nếu giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với chuyên viên Lê Ngọc Thạch, Phòng Đào tạo (024.37547810, email: thachln@vnu.edu.vn)`.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan