Phòng Đào tạo

       1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các bậc học.

 2. Nhiệm vụ

         – Công tác tuyển sinh: quảng bá tuyển sinh; Tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển; Nhập học và hậu kiểm.

         – Phát triển chương trình, học liệu: Xây dựng quy hoạch, các đề án mở ngành đào tạo, chuẩn đầu ra và thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng;  Cập nhật điều chỉnh các chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, bài giảng điện tử, website học phần; biên soạn, cập nhật đề cương học phần, ngân hàng câu hỏi.

        – Triển khai giảng dạy: Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, năm học; Phân công giảng dạy; thời khóa biểu và triển khai đăng ký học phần môn học; Các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên; Theo dõi, thống kê tình hình giảng dạy, học tập; công tác cố vấn học tập. 

        – Tổ chức kiểm tra, đánh giá: xếp lịch thi, cán bộ coi thi, sinh đề thi từ ngân hành câu hỏi; tổ chức thi học phần; quản lý bài thi và kết thúc học phần; Triển khai khảo sát phản hồi của sinh viên đối với các học phần; thực hiện công tác đánh giá chuẩn đầu ra.

       – Công tác tốt nghiệp: phân công cán bộ hướng dẫn đồ án, khóa luận, luận văn, luận án; tổ chức bảo vệ tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp bằng; quản lý văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

          – Công tác học vụ: đánh giá kết quả học vụ, xét học vụ; làm nhiệm vụ tư vấn cho người học.

         – Công tác tiếp người học: thực hiện định kỳ làm việc với các lớp năm thứ nhất, năm thứ tư và ban cán sự các lớp khóa học; tiếp người học giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo.

   – Quản lý văn phòng chương trình chất lượng cao.

   – Quản lý các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn và các chương trình đào tạo khác.

3. Tổ chức nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Trưởng phòng thainp@vnu.edu.vn
2 ThS. Lê Thị Phương Thoa Phó trưởng phòng thoaltp@vnu.edu.vn
3 ThS. Vũ Thị Bích Hà Phó trưởng phòng havb@vnu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên thaontt@vnu.edu.vn
5 ThS. Bùi Thị Thu Giang Chuyên viên giangbtt@vnu.edu.vn
6 ThS. Tạ Hồng Hạnh Chuyên viên hanhth@vnu.edu.vn
7 ThS. Vũ Thị Phương Thanh Chuyên viên thanhvtp@vnu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên dungnn09@vnu.edu.vn
9 ThS. Chu Thị Khánh Huyền Chuyên viên ctkhuyen@vnu.edu.vn
10 KS. Trần Anh Tuấn Chuyên viên tuanta91@vnu.edu.vn
11 CN. Lê Ngọc Thạch Chuyên viên thachln@vnu.edu.vn
12 CN. Nguyễn Khánh Ly Chuyên viên  lynk@vnu.edu.vn
13 CN. Đỗ Thị Phương Thanh Chuyên viên thanhdp@vnu.edu.vn
14 ThS. Nguyễn Ngọc Lâm Tùng Chuyên viên lamtungnguyen@vnu.edu.vn
15 ThS. Nguyễn Thị Huế Chuyên viên  nthue153@vnu.edu.vn
16 CN. Nguyễn Hà My Chuyên viên  mynh@vnu.edu.vn


Phòng Đào tạo: Phòng 105 – Nhà E3. Điện thoại:  (024) 3754 7865 (Đại học), 
(024) 3754 7810 (Sau đại học)

4. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng chương trình chất lượng cao: Nhà G3. Điện thoại: (024) 3212 3017

Bài viết liên quan