Phòng Đào tạo

       1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các bậc học.

 2. Nhiệm vụ

         – Công tác tuyển sinh: Đầu mối triển khai công tác tuyển sinh các bậc đào tạo, phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức công tác thi tuyển; Tổ chức hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ xét tuyển, giúp thí sinh lựa chọn ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp với điều kiện và năng lực cá nhân; Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nguồn tuyển sinh; Tổ chức xét tuyển.

         – Công tác chương trình, học liệu: Xây dựng quy hoạch, đề án mở ngành, chuẩn đầu ra và thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng;  Cập nhật điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; Triển khai và quản lý công tác học liệu (đề cương, bài giảng, giáo trình, bài giảng điện tử, website học phần…)

        – Triển khai giảng dạy: Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học; Quản lý các học phần thuộc khối kiến thức chung; Điều phối phân công giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chung; Lập thời khóa biểu; Tổ chức đăng ký học; Triển khai các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên; Theo dõi giảng dạy và học tập; Triển khai công tác cố vấn học tập; Thống kế các hoạt động đào tạo phục vụ cho việc tính định mức và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tham gia; Quản lý thông tin phục vụ công tác đào tạo của giảng viên mời; Đầu mối triển khai đổi mới hoạt động giảng dạy.

       – Công tác tốt nghiệp: Tổ chức bảo vệ, xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp; quản lý văn bằng, chứng chỉ.

      – Công tác tiếp người học: Định kỳ làm việc với các lớp năm thứ nhất, năm thứ tư và ban cán sự các lớp khóa học; tư vấn người học; tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo của người học.

– Quản lý văn phòng chương trình chất lượng cao.

– Quản lý các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn và các chương trình đào tạo khác.

3. Tổ chức nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Trưởng phòng thainp@vnu.edu.vn
2 ThS. Vũ Thị Phương Thanh Chuyên viên thanhvtp@vnu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên dungnn09@vnu.edu.vn
4 ThS. Chu Thị Khánh Huyền Chuyên viên ctkhuyen@vnu.edu.vn
5 CN. Lê Ngọc Thạch Chuyên viên thachln@vnu.edu.vn
6 CN. Đỗ Thị Phương Thanh Chuyên viên thanhdpt@vnu.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Hà My Chuyên viên  mynh@vnu.edu.vn
8 ThS. Dương Đình Thiệu Chuyên viên thieudd@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo: Phòng 10
5 – Nhà E3. Điện thoại:  (024) 3202 6858 (Đại học), (024) 3754 7810 (Sau đại học)

Văn phòng chương trình chất lượng cao: Khu GĐ3. Điện thoại: (024) 3212 3017

Bài viết liên quan