Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
ĐT: 0989152252 (qua thư ký)
Email: uet@vnu.edu.vn

Các Phó Hiệu trưởng

 

TS. Nguyễn Anh Thái
ĐT: (024) 37547565
Email: thaina@vnu.edu.vn
 GS.TS. Chử Đức Trình
 ĐT: (024) 37457203
 Email: trinhcd@vnu.edu.vn
 

TS. Nguyễn Thu Hương
 ĐT: (024) 37549427
 Email: huongdhqg@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan