Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
ĐT: 0989152252 (qua thư ký)
Email: uet@vnu.edu.vn

Các Phó Hiệu trưởng

      
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn
ĐT: (024) 37549427
Email: sonpb@vnu.edu.vn
TS. Nguyễn Anh Thái
ĐT: (024) 37547565
Email: thaina@vnu.edu.vn
  PGS.TS. Chử Đức Trình
 ĐT: (024) 37457203
 Email: trinhcd@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan