Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: GS. TS. Chử Đức Trình
Email: trinhcd@vnu.edu.vn

Các Phó Hiệu trưởng

   TS. Nguyễn Anh Thái
    ĐT: (024) 37547565
Email: thaina@vnu.edu.vn
 

TS. Nguyễn Thu Hương
ĐT: (024) 37549427
Email: huongdhqg@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan