Một số biểu mẫu phục vụ việc bảo vệ luận văn của học viên

Nhà Trường cung cấp một số biểu mẫu trong hồ sơ bảo vệ luận văn của học viên:

1. Đơn xin bảo vệ luận văn

2. Gợi ý viết nhận xét phản biện luận văn

3. Lý lịch khoa học

4. Mẫu thông tin luận văn luận án

5. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn

6. Xác nhận sửa chữa luận văn

7. Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ

Bài viết liên quan