Một số văn bản, mẫu biểu

     1. Xin hoãn thi

 • Sinh viên làm Đơn xin hoãn thi, kèm theo minh chứng chứng minh các lý do đã nêu trong đơn là đúng và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thi.

     2. Xin cấp bảng điểm

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3).

     3. Xin xem lại bài thi

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày điểm thi được công bố.

    4.Xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ và nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3). 

    5. Đăng ký làm vé tháng xe buýt

 • Sinh viên khai mẫu đăng ký làm thẻ xe buýt có dán 2 ảnh 2×3 (Mẫu đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt) và xin xác nhận của Nhà trường tại Phòng Tổ chức – Hành chính (P108-E3); Nộp tại các điểm đăng ký làm thẻ từ ngày 04 đến 27 hàng tháng và nhận giấy hẹn trả thẻ. Lưu ý khi đi làm các thủ tục nêu trên, sinh viên cần mang theo thẻ hoặc giấy xác nhận là sinh viên. Tham khảo thêm thông tin tại trang web:http://www.transerco.vn

     6. Đơn xin đi nước ngoài

 • Sinh viên làm Đơn xin đi nước ngoài và kèm theo thư mời do tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước gửi trong đó phải nêu rõ mục đích, thời gian và các khoản tài chính (nếu do phía đối tác chi trả) liên quan mà sinh viên đi nước ngoài được hưởng như vé máy bay, tiền ăn, ở, sinh hoạt phí…và nộp tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng 104 – E3). Hồ sơ được giải quyết chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Sau 10 ngày kể từ ngày về nước sinh viên phải hoàn thành việc nộp Báo cáo sau chuyến đi nước ngoài cho Nhà trường. Báo cáo nộp tại Văn phòng Khoa 01 bản và Phòng CTSV (Phòng 104-E3) 01 bản.

      7. Xin cấp lại thẻ sinh viên

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, nộp 01 ảnh 3×4 tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. 

     8. Xin cấp Giấy chứng nhận là sinh viên của trường

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ và nhận kết quả sau 01 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) kể từ ngày nộp hồ sơ. 

    9. Xin xác nhận thông tin để vay vốn ngân hàng CSXH

    10. Đơn xin miễn/ giảm học phí

 • Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) theo thông báo và theo _Mẫu đơn xin MGHP của Nhà trường gửi vào đầu mỗi học kỳ.

    11. Đơn xin cấp TCXH

 • Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) theo thông báo và theo  mẫu nộp hồ sơ hưởng TCXH của Nhà trường gửi vào đầu mỗi học kỳ.

    12. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

 • Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) theo thông báo và theo Mẫu đơn xin hỗ trợ CPHT của Nhà trường gửi vào đầu mỗi học kỳ.

     13. Đơn xin cấp lại Thẻ BHYT

     14. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

 • Sinh viên làm theo mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) để xét khen thưởng, học bổng theo quy định.

    15. Xin hoãn nộp học phí

 • Sinh viên làm Đơn xin hoãn nộp học phí, nộp tại Phòng Công tác sinh viên theo thời hạn mà Nhà trường thông báo vào mỗi học kỳ(Phòng 104-E3).

    16. Đơn xin mượn hồ sơ

 • Sinh viên làm Đơn xin mượn hồ sơ, nộp tại Phòng CTSV (Phòng 104 – E3) để được mượn một trong các loại giấy tờ có trong hồ sơ. Thời hạn mượn hồ sơ là 05 ngày làm việc.

      17. Đơn xin nghỉ học có thời hạn (Bảo lưu kết quả học tập)

 • Sinh viên làm Đơn xin nghỉ học có thời hạn, và nộp kèm Bảng điểm học tập (trong trường hợp xin nghỉ vì lý do cá nhân)  tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi nghỉ học, sau đó sinh viên nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành học phí thì Nhà trường sẽ ra quyết định ngừng/nghỉ cho sinh viên.

       18. Đơn xin tiếp tục học tập

 • Sinh viên làm Đơn xin tiếp tục học tập, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước khi hết thời hạn được phép nghỉ học ít nhất 05 ngày làm việc.

     19. Đơn xin thôi học

 • Sinh viên làm Đơn xin thôi học, xin ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa và hoàn thiện Phiếu thanh toán Phiếu thanh toán, sau đó nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104 -E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí và kinh phí bồi hoàn tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi thôi học, sau đó sinh viên nộp tiền tại P. Kế hoạch – Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định thôi học cho sinh viên. 

        20. Các biểu mẫu dành cho sinh viên trước khi ra trường 

     21. Mẫu đơn xin miễn học và công nhận điểm tiếng Anh. Sinh viên làm theo Đơn xin miễn học và công nhận điểm

     22. Mẫu đơn đăng ký/ bổ sung điều chỉnh môn học Nội dung chi tiết mẫu tại Đơn đăng ký điều chỉnh môn học

     23. Mẫu đơn xin nộp học phí muộn Nội dung chi tiết mẫu tại Đơn xin nộp học phí muộn

 

Bài viết liên quan