Kết quả đăng ký học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019

     Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019 bậc sau đại học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo:

1. Danh sách các lớp môn học hủy do sĩ số đăng ký học không đủ theo yêu cầu:

TT LHP Tên học phần Giảng viên
1.        IS 902 Vận trù học PGS.TS. Phạm Trọng Quát
2.        IS 901 Phương pháp luận và kỹ thuật nghiên cứu khoa học HTTT PGS.TS. Hà Quang Thụy

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

PGS.TS. Trương Ninh Thuận

3.        EPN 6070 Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm và seminar TS. Trần Mậu Danh

2. Danh sách các lớp môn học điều chỉnh Giảng đường:

TT LHP Tên học phần GĐ cũ GĐ mới
1.        EPN 6065 Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện cấu trúc nano 101-G2 Khoa

VLKTNN

3. Danh sách các lớp môn học điều chỉnh Giảng viên:

TT LHP Tên học phần Giảng viên cũ Giảng viên mới
1.        INT 6125 An ninh hệ thống thông tin TS. Phùng Văn Ổn TS. Nguyễn Đại Thọ
2.        INT 8001                                Phương pháp nghiên cứu và kĩ năng viết báo cáo khoa học PGS.TS. Hà Quang Thụy

 

PGS.TS. Hà Quang Thụy

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

PGS.TS. Trương Ninh Thuận

 

3.        EPN 6061 Phương pháp mô phỏng các hệ nano và ứng dụng TS. Đặng Đình Long TS. Đặng Đình Long

TS. Nguyễn Đình Lãm

4. Danh sách các lớp môn học điều chỉnh thời khóa biểu:

TT LHP Tên học phần Lịch cũ Lịch mới
Thứ Tiết Thứ Tiết
1.        ELT 6057 Điện tử cho truyền thông 2 12-14 304-GĐ2  5  12-14   303-G2
2.        INT 6149 Xử lý dữ liệu lớn 5 12-14 310-GĐ2 7 2-4 101-G2
3.        ELT 6059 Lý thuyết và kỹ thuật anten 4 12-14 308-GĐ 7 8-10 101-G2

5. Danh sách các lớp môn học chính thức xem tại link sau: https://uet.vnu.edu.vn/category/dao-tao/dao-tao-sau-dai-hoc/
Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan