Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

    Căn cứ vào Quy định định mức học phí các bậc đào tạo đại học và sau đại học đã được Nhà trường ban hành trong năm học 2022-2023;

     Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu học phí đối với bậc đào tạo đại học và sau đại học trong năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

I. Bậc đào tạo đại học

  • Đối với khóa tuyển sinh năm 2022

Thực hiện thu học phí mỗi học kỳ (HK) thành 02 đợt như sau:

Năm học 2022-2023 Hệ chuẩn Hệ CLC TT23
Học kỳ I Học kỳ II Học kỳ I Học kỳ II
Đợt 1 Số tiền 5,000,000đ 5,000,000đ 7,000,000đ 7,000,000đ
Thời gian thu Ngay khi SV nhập học Tuần thứ 4 đến hết tuần thứ 6 của HK Ngay khi SV nhập học Tuần thứ 4 đến hết tuần thứ 6 của HK
Đợt 2 Số tiền Phần còn lại
Thời gian thu Tuần thứ 11 đến hết tuần thứ 13 của HK
  • Đối với các khóa từ 2021 trở về trước

Thực hiện thu học phí mỗi học kỳ (HK) thành 02 đợt như sau:

Năm học 2022-2023 Hệ chuẩn

(Học kỳ I, II)

Hệ CLC TT23

(Học kỳ I, II)

Đợt 1 Số tiền 2,500,000đ 7,000,000đ
Thời gian thu Tuần thứ 4 đến hết tuần thứ 6 của HK
Đợt 2 Số tiền Phần còn lại
Thời gian thu Tuần thứ 11 đến hết tuần thứ 13 của HK

II. Bậc đào tạo sau đại học

  • Đối với khóa tuyển sinh năm 2022

Thực hiện thu học phí mỗi học kỳ (HK) thành 01 đợt như sau:

Năm học

2022-2023

Học viên (HV) Nghiên cứu sinh (NCS)
Học kỳ I Học kỳ II Học kỳ I Học kỳ II
Thu 1 đợt Sốtiền 15,000,000đ 15,000,000đ 18,000,000đ 18,000,000đ
Thời gian thu Ngay khi HV nhập học Tuần thứ 7 đến hết tuần thứ 14 của HK Ngay khi NCS nhập học Tuần thứ 7 đến hết tuần thứ 14 của HK
  • Đối với các khóa từ 2021 trở về trước

Thực hiện thu học phí mỗi học kỳ (HK) thành 01 đợt như sau:

Năm học

2022-2023

Học viên (HV) Nghiên cứu sinh (NCS)
HV trong thời hạn ĐT chuẩn HV quá thời hạn ĐT chuẩn NCS trong thời hạn ĐT chuẩn NCS quá thời hạn ĐT chuẩn
Thu 1 đợt Số tiền 10,125,000đ Theo số tín chỉ đăng kí trong kỳ 16,875,000đ 8,437,500đ
Thời gian thu Tuần thứ 7 đến hết tuần thứ 14 của HK

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan