Quy định về việc xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của Trường Đại học Công nghệ theo công văn số 92/CTSV

        Quy định về việc xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo công văn số 92/CTSV ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ. Nội dung: 

          Nhà trường thông báo tới các Khoa và toàn thể người học trong Trường (nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên) quy định xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí cụ thể như sau:

  • Đối tượng nộp học phí: Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh – sau đây gọi chung là người học
  • Nộp học phí đúng hạn: Là người học thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời gian quy định, nộp đủ số học phí được thông báo. Các trường hợp khác được coi là nộp học phí muộn/nợ học phí
  • Chế tài đối với việc nộp học phí

           + Sinh viên nộp học phí muộn trong vòng 5 ngày kể từ ngày hết hạn theo thông báo sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng; kể từ ngày thứ 6 trở đi đến trước ngày thi học kỳ 1 tuần, sinh viên nộp học phí muộn sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng;

           + Học viên, nghiên cứu sinh nộp học phí muộn sẽ bị từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền lợi của người học cho đến khi nộp đủ học phí. Việc xét cấp bù các thủ tục sau đó thực hiện theo qui định chung của trường

  • Chế tài đối với việc nợ học phí

           + Trước thời điểm thi học kỳ/báo cáo tiến độ một tuần, người học chưa nộp học phí, sẽ bị cấm thi tất cả các môn học phần/cấm báo cáo tiến độ. Người nợ học phí, không được đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo;

           + Người học không nộp học phí từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị xem xét buộc thôi học.

  • Các quy định khác

         + Thời gian đào tạo bị kéo dài (nếu có) do việc chậm, nợ học phí sẽ phải tính vào thời hạn đào tạo tối đa của ĐHQGHN.

          + Việc chậm, nợ học phí là một trong các tiêu chí được kết hợp với các qui định khác trong việc xét thi đua, khen thưởng, học bổng và xử lý học vụ.

      Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đề nghị các đơn vị phổ biến quy định này tới người học trong toàn trường.

Bài viết liên quan