Điều chỉnh học phí sau đại học, giảm 5%

    Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

    Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ, ban hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN, ngày 19/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

    Căn cứ Quy chế Đào tạo Tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc ĐHQGHN;

    Căn cứ các Quyết định số 88-97/QĐ-CTSV ngày 14/2/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc thu học phí HKII năm học 2019-2020 của HVCH/NCS các khóa K21-26;

    Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-KHTC ngày 08/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc giảm 5% học phí của HKII năm học 2019-2020 do tác động của dịch bệnh Covid – 19;

     Trường ĐH Công nghệ quyết định giảm 5% học phí học kỳ II năm học 2019-2020 của các Nghiên cứu sinh và Học viên cao học có tên trong các danh sách:

Bài viết liên quan