Trường Đại học Công nghệ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

    Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã kí quyết định số 253/QĐ-ĐHCN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 15/05/2020.

    Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

   Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ ban hành theo quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

   Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 và Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

   Căn cứ Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN năm 2020 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;

    Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN năm 2020.

TT Họ và tên Nam/

Nữ

Năm sinh Học hàm học vị Ngành/

Chuyên ngành

Đơn vị công tác
1 Bạch Gia Dương Nam 1950 GS.TS Vật lý Trường ĐHCN, ĐHQGHN
2 Nguyễn Năng Định Nam 1950 GS.TS Vật lý Trường ĐHCN, ĐHQGHN
3 Nguyễn Đình Đức Nam 1963 GS.TSKH Cơ Học ĐHQGHN
4 Nguyễn Hữu Đức Nam 1958 GS.TS Vật lý ĐHQGHN
5 Nguyễn Thanh Thủy Nam 1960 GS.TS CNTT                                        Trường ĐHCN, ĐHQGHN
6 Chử Đức Trình Nam 1976 GS.TS Vật lý Trường ĐHCN, ĐHQGHN
7 Nguyễn Phương Thái Nam 1977 PGS.TS CNTT Trường ĐHCN, ĐHQGHN
8 Phạm Đức Thắng Nam 1973 PGS.TS Vật lý Trường ĐHCN, ĐHQGHN
9 Phạm Mạnh Thắng Nam 1973 PGS.TS Tự động hóa Trường ĐHCN, ĐHQGHN
10 Nguyễn Linh Trung Nam 1973 PGS.TS Điện tử Viễn thông Trường ĐHCN, ĐHQGHN
11 Lê Sỹ Vinh Nam 1980 PGS.TS CNTT Trường ĐHCN, ĐHQGHN

    Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN năm 2020 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 và Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(UET-News)

Bài viết liên quan