Danh sách sinh viên nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc

   Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; 
   Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;  
   Căn cứ Thông báo của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc về kết quả học bổng Pony Chung năm học 2022-2023; 
   Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên.
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH: 
   Điều 1. Trao 30 suất học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc, mỗi suất trị giá 600 đô la Mỹ (được quy đổi bằng Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện hành) cho 30 sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (có danh sách kèm theo). 
   Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài viết liên quan