Danh sách sinh viên nhận học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023

     Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; 
    Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;  
     Căn cứ Thông báo của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản về kết quả học bổng Yamada năm học 2022-2023;  
Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên.
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH: 
    Điều 1. Trao 50 suất học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản,  mỗi suất trị giá  200 đô la Mỹ (được quy đổi bằng Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện hành) cho 50 sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (có danh sách kèm theo).

Bài viết liên quan