Danh sách học viên đề nghị xét học bổng Toshiba, năm học 2022-2023

    Thực hiện thông báo số 2080/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2022-2023, căn cứ biên bản họp ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn và đề nghị các học viên, có tên trong Danh sách, được nhận học bổng nói trên.

Bài viết liên quan