Đăng ký tham gia chương trình đi học tại Maroc và Cuba

    Nhà trường nhận được thông báo của Bộ giáo dục và Đào tạo thông tin về chương trình tuyển sinh đi học tại Maroc và chương trình tuyển sinh đi học tại Cu Ba trong năm 2021. Thông tin chi tiết về 02 chương trình trao đổi được gửi kèm theo thông báo này (5027. Tuyển sinh Maroc; 5070 – Tuyển sinh Cuba).

    Nhà trường thông báo để sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu thấy đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo yêu cầu của từng chương trình.

Bài viết liên quan