Th7
25

Danh mục các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Công nghệ (Ban hành theo Quyết định số 768/QĐ-KHCN&HTPT ngày 10/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) Stt Tên phòng thí nghiệm Cấp độ Ngành/Chuyên ngành ĐT 1 PTN  trọng điểm Hệ thống Tích hợp Thông minh TT/PTN Mục tiêu Công nghệ kỹ […]

Chi tiết