Các Quyết định hưởng chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập

     Nhà trường đã ban hành các quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội trong HKI năm học 2019-2020 cho sinh viên như ở các file đính kèm. Kinh phí trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chuyển vào tài khoản (do nhà trường cung cấp từ đầu khóa học) cho các sinh viên có tên trong danh sách.

     Trân trọng.

Bài viết liên quan