Th10
02

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí, học kỳ I năm học 2023-2024

   Theo thông báo ngày 15/9/2023: https://uet.vnu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-mghp-hoc-ky-nam-hoc-2023-2024//    Hiện nay đã hết thời gian gian nộp hồ sơ MGHP HKI năm học 2023-2024.    Phòng CTSV trường ĐHCN xin cập nhật danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ (tính đến hết ngày 02/10/2023) (đính kèm).    Để tạo điều kiện cho sinh viên, phòng CTSV sẽ tiếp […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
15

Thông báo nộp hồ sơ MGHP học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Để […]

Bởi admin uet MR | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th4
12

Danh sách miễn giảm học phí và kinh phí phải nộp, kinh phí được hưởng theo chế độ, trong học kỳ II năm học 2022-2023 của sinh viên đại học chính quy

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;thanh hà     Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th4
07

Điều chỉnh phương án miễn, giảm học phí năm học 2022-2023 của sinh viên đại học chính quy

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;     Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
21

Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy

    Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các đối tượng được hưởng theo quy định là: Đối tượng Số tháng Số tiền /tháng (đ) Thành tiền (đ) Sinh viên […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
20

Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy

     Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN vừa ra Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập/hỗ trợ học tập, học kỳ II năm học 2022-2023, cho sinh viên đại học hệ chính quy có tên trong các danh sách kèm theo. Cụ thể:      Danh sách […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
16

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2022-2023

   Theo thông báo ngày 02/02/2023. https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-huong-chinh-sach-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ki-ii-nam-hoc-2022-2023/    Hiện nay đã hết thời gian gian nộp hồ sơ HT CPHT HKII năm học 2022-2023.    Phòng CTSV trường ĐHCN xin cập nhật danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ (tính đến hết ngày 16/02/2023) (đính kèm). Để tạo điều kiện cho sinh viên, phòng CTSV sẽ tiếp […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
16

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí, học kỳ II năm học 2022-2023

    Theo thông báo ngày 17/01/2023. https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023/    Hiện nay đã hết thời gian gian nộp hồ sơ MGHP HKII năm học 2022-2023.    Phòng CTSV trường ĐHCN xin cập nhật danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ (tính đến hết ngày 16/02/2023) (đính kèm).    Để tạo điều kiện cho sinh viên, phòng CTSV sẽ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 1 của 712345...Trang cuối »