Trao học bổng của Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

   Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 
   Căn cứ Thông báo của Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản về kết quả học bổng Toshiba năm học 2022-2023; 
   Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên. 
   Trao 14 suất học bổng bán phần từ Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản; mỗi suất trị giá 100.000 Yên Nhật (được quy đổi bằng Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện hành) cho 8 học viên cao học và 6 nghiên cứu sinh có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học (Danh sách).

Bài viết liên quan