Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Liên

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu hiệu năng mạng trong ảo hóa chức năng mạng

Họ và tên:   Nguyễn Thị Thùy Liên                                Giới tính: Nữ

Ngày sinh:  23/07/1988                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng

Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu   

Mã số: 9480102.01                                                          

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu hiệu năng mạng trong ảo hóa chức năng mạng

Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, Trường Đại học Công nghệ

Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Phạm Tuấn Minh, Trường Đại học Phenikaa

Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Liên

Bài viết liên quan