Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Anh

Tên đề tài luận án:   Giải pháp kiến trúc phần cứng trong thực thi hệ thống trên chip dựa vào mạng nơ ron nhân tạo

Họ và tên:   Nguyễn Duy Anh                                         Giới tính: Nam

Ngày sinh:  07/05/1990                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

Quyết định công nhận NCS số 1222/QĐ-CTSV ngày 06/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử                       Mã số: 9510302.01    

Tên đề tài luận án:   Giải pháp kiến trúc phần cứng trong thực thi hệ thống trên chip dựa vào mạng nơ ron nhân tạo

Cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS. Trần Xuân Tú, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. Francesca Iacopi, Đại học Công nghệ Sydney

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Anh

Bài viết liên quan