Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Mai Mạnh Trừng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mật mã nhẹ, ứng dụng trên thiết bị thông minh.

Họ và tên:   Mai Mạnh Trừng                                          Giới tính: Nam

Ngày sinh:  29/12/1978                                                    Nơi sinh:  Nam Định

Quyết định công nhận NCS số 867/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính                  Mã số: 9480101.01

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mật mã nhẹ, ứng dụng trên thiết bị thông minh.

Cán bộ hướng dẫn:

1. Hướng dẫn chính: PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Hướng dẫn phụ: TS. Lê Phê Đô

Cơ quan công tác: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Mai Mạnh Trừng

Bài viết liên quan