Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Quân

     Tên đề tài luận án:   Phân tích ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong FGM trên nền đàn hồi.

Họ và tên:   Trần Quốc Quân                                           Giới tính: Nam

Ngày sinh:  15/05/1990                                                    Nơi sinh:  Hà Tĩnh

       Quyết định công nhận NCS số 637/QĐ-CTSV ngày 10/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

       Chuyên ngành đào tạo: Cơ kỹ thuật                               Mã số: 62 52 01 01    

      Tên đề tài luận án:   Phân tích ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong FGM trên nền đàn hồi.

Cán bộ hướng dẫn:   GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, ĐHQGHN

Tóm tắt LATS của NCS Trần Quốc Quân

Bài viết liên quan