Thông báo chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 4, năm 2017

       Ngày 13/9/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình trao đổi sinh viên  theo dự án EU Share, đợt 4, năm 2017”. Đây là chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share). Nội dung chương trình đợt 4, năm 2017 như sau:

Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 15/15 sinh viên.

   1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 15/15 sinh viên.

         2. Các Trường ĐH đến trao đổi: các Trường ĐH thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và Châu Âu. Mỗi sinh viên được đăng ký xin học tối đa 03 trường ĐH tiếp nhận. Thông tin về chương trình, thời hạn đăng ký và danh sách các Trường ĐH tham gia chương trình xem tại website: http://www.share-asean.eu.

         3. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình đợt 4: Press Release_Open Application Batch 4 SHARE Scholarship (13092017)Hướng dẫn tiêu chí và hồ sơ

ĐHQGHN sẽ lựa chọn, đề cử sinh viên đi trao đổi và thông báo về đơn vị đào tạo.

       Sau khi tìm hiểu rõ thông tin, sinh viên có thể đăng ký tham dự nếu đủ điều kiện theo mẫu DANH SACH SINH VIEN – FORM. Hồ sơ đăng ký của sinh viên ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) trước 16h00 thứ Năm ngày 28/9/2017.

       Lưu ý: Mỗi sinh viên cần nộp 02 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ hồ sơ theo quy định của ĐHQGHN và 01 bộ hồ sơ theo quy định của trường đối tác đến trao đổi

Bài viết liên quan