Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2019-2020

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2019-2020”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng.

1. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 26/08/2019 – 04/11/2019.

      Thời gian thi từ 05/11/2019 – 11/11/2019

      Thời gian đăng ký môn học từ ngày 17/8/2019 – 25/8/2019

      Thời gian điều chỉnh đăng kí học từ ngày 26/08/2019 – 02/09/2019

     2. Giảng viên có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với chuyên viên Chu Thị Khánh Huyền, Phòng Đào tạo (024.37547810, ctkhuyen@vnu.edu.vn) trước ngày 15/08/2019.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan