Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2019-2020

     Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2019-2020 của Trường Đại học Công nghệ, nhà trường thông báo kế hoạch học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” như sau:

1. Mục đích

      – Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên bước vào năm học mới.

      – Tạo cơ hội để sinh viên khóa QH-2019 bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và có những ấn tượng tốt đẹp về trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.

      – Là dịp để lãnh đạo nhà trường, giảng viên, nhà khoa học gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với sinh viên đặc biệt là sinh viên khóa QH-2019 những thông tin cơ bản, khái quát về nhiệm vụ năm học 2019-2020; về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển, truyền thống của ĐHQGHN và của nhà trường; phổ biến tới sinh viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của ĐHQGHN và của nhà trường.  

     – Cung cấp các thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như các thông tin hữu ích khác có liên quan đến sinh viên đặc biệt là các chủ trương về đổi mới công tác hỗ trợ sinh viên tại ĐHQGHN.

2. Nội dung

Một số nội dung chính:

     – Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền tới sinh viên các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; một số nội dung hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế thời gian qua, trong đó chú ý một số vấn đề thời sự chính trị quan trọng như vấn đề tuyên truyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với các nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, nhà trường và ĐHQGHN.

    – Phổ biến để SV nắm được nội dung một số văn bản pháp quy quan trọng như: Luật Giáo dục Đại học; cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập,…

    – Giới thiệu các nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo; Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN; quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên liên quan đến Trung tâm Thông tin – Thư viện; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Bệnh viện ĐHQGHN; tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các câu lạc bộ sinh viên, cựu sinh viên; …

    – Giới thiệu các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, giáo dục về giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học,…

3. Hình thức tổ chức

3.1 Sinh viên khóa QH – (2015, 2016, 2017, 2018) – I/CQ (K60, K61, K62, K63)

3.1.1. Đối với Bí thư chi đoàn, Ban cán sự các lớp

– Thời gian:    Sáng chủ Nhật, ngày 18/08/2019, từ 07h30 – 08h30.

– Địa điểm:    Hội trường 3-G3.

     – Nội dung:    Ban cán sự các lớp và Bí thư các chi đoàn lĩnh hội kiến thức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2019-2020.

3.1.2. Đối với toàn thể sinh viên

– Thời gian:    Từ 09h00, ngày 18/8/2019 đến 17h00 ngày 18/8/2019.

– Địa điểm:    Các Phụ lục kèm theo.

– Nội dung:

     * Tại buổi làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa, Viện, Bô môn (phụ lục 1 kèm theo): Ban chủ nhiệm Khoa, Viện, Bộ môn phổ biến các thông tin và giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình đào tạo, kế hoạch học tập cho sinh viên.

    * Tại buổi sinh hoạt lớp khóa học (đính kèm):

    + Lớp trưởng các lớp phổ biến lại kiến thức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho sinh viên của lớp.

    + Dưới sự chỉ đạo của Cố vấn học tập, Lớp trưởng tổ chức cho sinh viên triển khai:  (1) Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019; (2) Bình xét khen thưởng năm học 2019-2020; (3) Bầu ban cán sự lớp năm học 2019-2020.

     Chú ý: Sinh viên khóa cũ chưa tốt nghiệp sẽ sinh hoạt công dân cùng sinh viên khóa tiếp theo của ngành mình.

  • Sinh viên khóa QH- 2019- I/CQ (K64)

     – Từ ngày 22/8/2019 đến 23/8/2019: Sinh viên lĩnh hội kiến thức “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên” theo thời gian và địa điểm trong Phụ lục 1 (kèm theo).

    – Từ ngày 22/8/2019 đến 24/8/2019: Các BCN Khoa, Viện, Bộ môn đào tạo gặp mặt Tân sinh viên theo thời gian và địa điểm trong Phụ lục 1.

    – Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 28/8/2019:  Sinh viên tự viết thu hoạch.

4. Yêu cầu

– Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ buổi học.

– Kết thúc “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên” sinh viên phải hiểu và nắm được các Nội dung tại Mục 2.

– Sinh viên K64 viết và nộp thu hoạch về phòng CTSV theo yêu cầu.

5. Phân công nhiệm vụ

5.1. Phòng Công tác sinh viên:

– Tuyên truyền, khánh tiết tuần sinh hoạt công dân sinh viên.

– Đầu mối tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên.

      – Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn kiểm tra việc học tập của sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên.

     – Chuẩn bị các tài liệu phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện và bình xét khen thưởng cho sinh viên để chuyển cho văn phòng các Khoa, Viện, Bộ môn trong ngày 15/8/2019.

– Báo cáo nội dung tuần sinh hoạt công dân sinh viên theo kế hoạch.

– Lập dự trù kinh phí và chi theo dự trù được duyệt.

5.2. Phòng Đào tạo:

      – Chuẩn bị bảng điểm để phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện và bình xét khen thưởng cho sinh viên.

– Báo cáo các nội dung về công tác đào tạo cho sinh viên theo kế hoạch.

5.3. Phòng Hành chính – Quản trị:

      – Chuẩn bị Phòng học (Phụ lục 1, 2): âm thanh, ánh sáng, quạt mát ở các hội trường, lớp học, vệ sinh môi trường.

     – Cử cán bộ trực hội trường, lớp học; cán bộ trực bảo vệ an ninh trật tự, điện nước khu vực học tập theo lịch học.

5.4. Các Khoa, Viện, Bộ môn

      5.4.1. Cử cán bộ kiểm tra việc học tập của các lớp khóa học và báo cáo tình hình học tập “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” của các lớp lên Trường.

      5.4.2. Chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức gặp mặt sinh viên các Khóa theo lịch.

     5.4.3. Tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Khoa, Viện, Bộ môn để xét kết quả rèn luyện và thông qua danh sách sinh viên được khen thưởng theo quy định.

      5.4.4. Chỉ đạo Lớp trưởng các lớp:

     – Nhận tài liệu để phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện và bình xét khen thưởng cho sinh viên tại các văn phòng Khoa, Viện, Bộ môn trong ngày 16/8/2019.

     – Thu và nộp cho Văn phòng Khoa, Viện, Bộ môn các tài liệu sau:

    * Đối với sinh viên khóa cũ: trước 11h00, thứ Hai, ngày 19/8/2019:

     + Biên bản họp lớp triển khai các hoạt động đầu năm học 2019-2020;

    + Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019; Kết quả bình xét khen thưởng tập thể/cá nhân năm học 2019-2020;

     + Kết quả bầu Ban cán sự lớp khóa học trong năm học 2019-2020;

     * Đối với tất cả các khóa: trước ngày 4/9/2019:

     + Tổng hợp báo cáo bằng văn bản Danh sách sinh viên vắng mặt “Tuần sinh hoạt công dân Sinh viên”

      5.4.5. Nộp cho Nhà trường (qua phòng Công tác sinh viên)

* Trước ngày 23/8/2019

      + Kết quả đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019 và kết quả bình xét khen thưởng của tập thể/cá nhân trong năm học 2018-2019;

+ Kết quả bầu Ban cán sự lớp năm học 2019-2020;

* Trước ngày 05/9/2019

       + Danh sinh viên trong Khoa, Viện, Bộ môn vắng mặt trong “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2019-2020.

 5.5. Đoàn TN, Hội SV:

– Báo cáo các nội dung về hoạt động Đoàn thể trong năm học cho sinh viên.

        Để “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các đơn vị chỉ đạo và hoàn thành tốt nội dung Công văn này./.

Bài viết liên quan