Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ II năm học 2019-2020

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ II năm học 2019-2020”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:

     1. Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày ngày 17/02/2020 ÷ 03/05//2020.

     2. Thời gian thi từ ngày 04/05/2020 ÷ 11/05/2020.

     3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 10/02/2020 ÷ 16/02/2020.

     4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học: từ ngày 17/02/2020 ÷ 27/02/2020. Học viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo, phòng 105 nhà E3.

    5. Khi thực hiện nếu giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với chuyên viên Chu Thị Khánh Huyền, Phòng Đào tạo ((37547865, * ctkhuyen@vnu.edu.vn) trước ngày 04/02/2020.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan