Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức học học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) lưu ý một số thông tin sau:

1. Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày ngày 19/09/2022 ÷ 11/12/2022.

+ Thời gian học: Từ 19/09/2022 ÷ 27/11/2022

+ Tuần dự phòng và ôn thi: Từ 28/11/2022 ÷ 04/12/2022

+ Thời gian thi từ ngày 05/12/2021 ÷ 11/12/2022

2. Thời gian đăng ký môn học và điều chỉnh đăng kí: từ ngày 16/09/2022 ÷ 14h00 ngày 19/09/2022

Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan