Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2020-2021

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2020-2021”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:

     1. Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày ngày 14/09/2020 ÷ 21/11/2020.

     2. Thời gian thi từ ngày 23/11/2020 ÷ 30/12/2020.

     3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 08/9/2020 ÷ 14/9/2020.

  • Học viên đăng kí học trên cổng thông tin đào tạo: http://dksdh.vnu.edu.vn/
  • NCS đăng kí học qua email: ctkhuyen@vnu.edu.vn

    4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học: từ ngày 15/9/2020 ÷ 22/9/2020, học viên điều chỉnh đăng kí học trên cổng thông tin đào tạo.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan